Проблеми конвертованості національної валюти та шляхи їх вирішення

Дефіцит платіжного балансу України і низький курс національної грошової одиниці як в дзеркалі відображає стан її економічної системи, свідчать про необхідність проведення радикальної економічної реформи.

Важливим елементом цього реформування є стабілізація фінансової системи, а також грошового обігу та кредиту шляхом вирішення проблеми конвертованості національної валюти.

Конвертованість або оборотність національної валюти — це можливість для учасників зовнішньоекономічних операцій легально обмінювати її на іноземні валюти і навпаки без прямого втручання держави в процес обміну.

Степінь конвертованості обернено пропорційна обсягу і жорсткості валютних обмежень, що практикуються в країні.

Під обмеженнями розуміють будь-які дії офіційних інстанцій, які безпосередньо призводять до звуження можливостей, підвищення витрат або появи невиправданих затягувань у здійсненні валютного обміну і платежів по міжнародних угодах.

Оборотність валюти не є чисто технічною категорією можливості її обміну. По суті це — особливий характер зв'язку між національним і світовим господарством, глибоке інтегрування першого в друге. Оборотність національної грошової одиниці забезпечує країні довгострокові вигоди від участі в багатосторонній світовій системі торгівлі та інвестицій, зокрема:

· вільний вибір виробниками і споживачами найбільш вигідних ринків збуту і закупівлі всередині країни і за рубежем в кожний даний момент;

· розширення можливостей залучати іноземні інвестиції і здійснювати інвестиції за рубіж;

· стимулюючий вплив іноземної конкуренції на ефективність, гнучкість і пристосовуваність підприємств до умов, що змінюються;

· підтягування національного виробництва до міжнародних стандартів за цінами, витратами та якістю;

· можливість здійснення міжнародних розрахунків в національних грошах;

· на рівні народного господарства в цілому — спеціалізація з урахуванням відносних переваг, оптимальне і економне витрачання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.

Конвертованість національної валюти, як відомо, вимагає ринкового типу економіки, оскільки вона грунтується на вільному волевиявленні всіх власників грошових коштів. Окрім того, ринкова економіка повинна бути достатньо зрілою для протистояння іноземній конкуренції, повноправної участі в міжнародному поділі праці.

Українська грошова одиниця є однією з найбільш неконвертованих валют у світі, що пов'язане з кризовим станом національної економіки, і з затяжним і непослідовним характером її реформуванням як умови включення у світогосподарську систему.

Вирішення проблеми конвертованості української національної валюти і економічні реформи в Україні, отже, повинні розглядатися за принципом "зустрічного руху".I. Створення передумов конвертованості національної валюти в ході реформування економіки України.

II. Поступова зміна валютного режиму для стимулювання економічних реформ.

I. Створення передумов конвертованості національної валюти передбачає:

1) Зміну відносин власності.

2) Становлення реальних ринкових відносин.

3) Виникнення конкурентоспроможних виробництв і галузей, особливо орієнтованих на експорт, що допоможе протистояти іноземній конкуренції на внутрішньому ринку і послабити тиск на платіжний баланс збоку більш вільного імпорту і відпливу прибутку іноземних учасників спільних підприємств.

4) Проведення реформи цін і децентралізацію ціноутворення з тим, щоб ціни більш гнучко реагували на умови попиту і

пропозиції, а їх структура дедалі більше наближалась до світової.

5) Здійснення заходів по зрівноваженню платіжного балансу, диверсифікації експорту, контроль над зростанням заборгованості, накопичення валютних резервів.

6) Створення достатніх стимулів для залучення іноземного капіталу.

7) Забезпечення сучасної інфраструктури грошово-кредитних відносин, недопущення довільного вилучення в бюджет ресурсів у банків.

8) Стабілізацію економіки та фінансів, проведення ефективної антиінфляційної політики.

II. В процесі зміни валютного режиму для стимулювання економічних реформ необхідно виділити два етапи.

1. Етап внутрішньої конвертованості передбачає можливість для громадян та організацій України здійснювати платежі за кордон і купівлю іноземної валюти без будь-яких обмежень. Цей етап безпосередньо пов'язаний з введенням внутрішньо-конвертованої валюти.

З цією метою необхідно застосувати такий макроекономічний маневр, як ревальвація національної валюти, тобто свідоме підвищення курсу гривні до валют інших держав. Це дозволить, щонайменше, вирішити триєдине завдання. По-перше, зробить невигідним демпінговий вивіз буквально всього, тобто призупинить економічне мародерство під гаслом "експорт за будь-яку ціну". По-друге, стимулюватиме імпорт товарів, що неминуче зумовить появу елементів здорової конкуренції за покупця і, Отже, тенденцію до зниження цін. По-третє, не дасть можливості "тіньовому капіталу" та мафіозно-кримінальним структурам, де нині сконцентровано понад 60% грошової маси, захопити у свої руки нову національну валюту.2. Етап зовнішньої (повної) конвертованості передбачає можливість вільного переведення і конвертації коштів в даній валюті на рахунок іноземців.

Перехід до зовнішньої конвертації національної валюти безпосередньо залежить від того, наскільки "твердими" стануть гроші у внутрішньому грошовому обігу. Забезпечення грошового обігу певною кількістю валютного метала, а також акумуляція відповідної суми валютних резервів створюють передумови для введення повної конвертованості національної валюти. Це слугуватиме, у свою чергу, як вже зазначалось, головною умовою інтеграції України у світове господарство, широкої її взаємодії з міжнародними валютно-фінансовими та кредитними організаціями.1316491516980241.html
1316567528550107.html
    PR.RU™